Okres lęgowy ptaków

Okres lęgowy ptaków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej – od 1.III do 15.X obowiązuje okres lęgowy ptaków. Ma to na celu ochronę gatunkową ptaków, w tym zminimalizowanie wpływu na cykl życia ptaków: zajmowane przez nie siedlisko, miejsca rozrodu i regularnego przebywania. Jest to prawie 8 miesięcy – jednak okres ten obejmuje okresy lęgowe różnych gatunków ptaków. W tym terminie nie tylko nie wolno  niszczyć gniazd, ale również płoszyć lub niepokoić ptaków w miejscach lęgu i wychowu młodych. Dotyczy się to zarówno terenów zieleni jak i nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych !

Zakaz ten nie dotyczy gołębi miejskich. Chyba, że w gniazdach pojawią się już młode, wtedy gniazdo i jego okolica są już prawnie chronione.

Jeżeli planujemy lub musimy w okresie lęgów ptaków przeprowadzić wycinkę, powinniśmy na początku sprawdzić czy na danym drzewie lub jego okolicy (sprawdzamy również krzewy) nie ma gniazd z lęgami, oraz uzyskać zgodę osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje np.ornitologa lub Regionalnego (lub Generalnego) Dyrektora Ochrony Środowiska. Najlepiej jednak takich czynności dokonywać w okresie od 16.X do końca lutego.

budka dla ptakówWyjątkami od powyższej reguły są drzewa zagrażające bezpieczeństwu, stare lub martwe.

Szczególną ostrożność powinniśmy zachować, gdy w okolicy drzew przeznaczonych do wycinki zauważymy obecność ptaków, m.in. takich jak: gawron, kowalik, kos, wrona siwa, sikora modra i bogatka, dzięcioł, bocian, szczygieł, sójka, grzywacz.

Jeżeli usuniemy drzewo na którym znajdują się siedliska ptaków, ponosimy odpowiedzialność karną !

Brak możliwości komentowania